Gebruiksvoorwaarden

U accepteert hierbij uitdrukkelijk de bijgevoegde voorwaarden en bepalingen (“Gebruiksvoorwaarden”) door toegang te zoeken tot eurograsbuds.com (“Website”). U erkent dat het gebruik van de Website op uw eigen risico gebeurt. De Website wordt aan u ter beschikking gesteld “zoals deze is” en “zoals deze beschikbaar is”. Met betrekking tot de geschiktheid, tijdigheid, of juistheid van de Website, Eurograsbuds maakt geen claims of goedkeuringen. Eurograsbuds wijst uitdrukkelijk alle impliciete garanties af, zoals die van verkoopbaarheid, conditie, kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-inbreuk.

U garandeert dat u de website en zijn diensten niet zult gebruiken voor iets dat onwettig is of tegen deze gebruiksvoorwaarden ingaat.

De Website en zijn diensten mogen niet worden gebruikt op een manier die de Website zou kunnen schaden, uitschakelen of anderszins beïnvloeden.

Met betrekking tot uw gebruik van de Website en haar diensten, moet u zich houden aan alle toepasselijke lokale, provinciale, federale en internationale wetten, statuten en regelgevingen.

In geen geval zal Eurograsbuds, haar dochterondernemingen, filialen, directeuren, agenten, of enige andere partij die betrokken is bij het ontwikkelen, produceren of leveren van de Website en/of haar diensten verantwoordelijk zijn voor enige schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe of indirecte schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik, onvermogen tot gebruik, ongeoorloofd gebruik, of het niet presteren van de Website.

U stemt ermee in dat de Inhoud op de Website informatie kan bevatten waarop auteursrechten, handelsmerkrechten of andere eigendomsrechten van toepassing zijn. Dit omvat informatie, gegevens, software, foto’s, grafieken, video’s, afbeeldingen, geluiden en andere materialen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurograsbuds is het verboden de Content (of een deel daarvan) op enige andere wijze te verveelvoudigen, bewerken, weergeven, verzenden, publiceren, over te dragen, verkopen of beschikbaar te stellen.

Uittreksels van de Inhoud mogen worden afgedrukt of gedownload naar een lokale harde schijf, uitsluitend voor uw privé-, niet-commercieel gebruik.

Met betrekking tot aanbiedingen, diensten of producten van derden op de Website, wijst Eurograsbuds alle verantwoordelijkheid en verplichting af.

In zeldzame gevallen kan de Website een link bevatten naar een website van een andere partij. De gelinkte websites staan niet onder het gezag van Eurograsbuds. Alle inhoud, reclame, goederen of diensten op of toegankelijk via een gekoppelde website of een link in een gekoppelde website, of wijzigingen of updates van dergelijke sites, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Eurograsbuds.

Eurograsbuds respecteert uw persoonlijke privacy. Alle persoonlijke gegevens die u per elektronische post of anderszins naar de Website verzendt, zullen door Eurograsbuds worden gebruikt in overeenstemming met haar Privacybeleid.

U hebt geen recht op enige schadevergoeding en/of terugbetaling tijdens onderbrekingen van de dienstverlening die worden veroorzaakt door onderhoud door Eurograsbuds aan de servers of de technologie die ten grondslag ligt aan de Diensten, storingen van onze dienstverleners, computervirussen en elke andere oorzaak die redelijkerwijs buiten de macht van Eurograsbuds ligt.

Eurograsbuds behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na het plaatsen van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, dan zal deze ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op enige andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, die alle volledig van kracht en van kracht blijven.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de wetten van Nederland. De arrondissementsrechtbank te Rotterdam is exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden.